Handige fondsen in Losser

Soms lukt het financieel net allemaal niet. Dan is het handig dat je een steuntje in de rug krijgt. In Losser zijn er verschillende initiatieven en organisaties actief die kunnen helpen. Hierbij gaat het soms om basisbehoeftes zoals eten of bijvoorbeeld het mogelijk maken van computergebruik of het meedoen aan leuke activiteiten.
We hebben wat zaken op een rijtje gezet.

Stichting Leergeld Losser richt zich op ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 17 jaar in de hele gemeente: Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen en De Lutte, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 110% van het bijstandsniveau liggen.
Leergeld Losser verwijst in eerste instantie naar bestaande wettelijke en overige voorzieningen!

Daarnaast biedt Leergeld ook zelf hulp in de vorm van directe betaling van contributies voor sportclubs, zwemlessen (vanaf 6 jaar), schoolreisjes, kunstzinnige vorming, etc, bijvoorbeeld door:

  • zwemles (voor kinderen vanaf 6 jaar)
  • contributie voor een sport, zo mogelijk een vergoeding ook van de benodigdheden voor die sport, tot een maximum van 250 euro per jaar
  • lesgeld voor culturele vorming, bijvoorbeeld voor muziekles. tot een maximum van 250 euro per jaar
  • buitenschoolse activiteiten, zoals schoolkamp of schoolreisje
  • tweedehands fiets (voor kinderen vanaf 5 jaar)
  • tweedehands computer (beperkt beschikbaar)
  • ouderbijdrage(n) worden (na beoordeling) gedeeltelijk vergoed.

De bijdragen voor sport en cultuur lopen (gedeeltelijk) via het Jeugd Sport Fonds en het Jeugd Cultuur Fonds. Leergeld Losser behandelt deze aanvraag. Lees verder op de website van Stichting Leergeld Losser»

De Stichting Voedselbank Steunpunt Losser is in december 2010 opgericht om er voor te zorgen, dat mensen met een laag besteedbaar inkomen geholpen kunnen worden, en dat verspilling van voedsel wordt voorkomen.
De voedselbank is uitsluitend werkzaam in de gemeente Losser, te weten de vijf kerkdorpen Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen en De Lutte. De Voedselbank verzamelt gratis voedsel in via het regionale distributiecentrum in Deventer, bij plaatselijke en regionale bedrijven en waar mogelijk bij andere voedselbanken (al dan niet via uitwisseling), en stelt hieruit pakketten samen. Dit voedsel mag niets kosten. Het voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden.
Hier lees je hoe het werkt als je een aanvraag wilt doen voor steun door de voedselbank.
dekringloopStichting de Kringloop heeft het Ketelhuisfonds opgericht. Het Ketelhuisfonds verleent financiële bijdragen aan projecten van verenigingen, stichtingen en andere instellingen, die binnen de gemeente Losser gevestigd en actief zijn. Elke jaar stelt De Kringloop haar meeropbrengst ter beschikking aan het Ketelhuisfonds.

VOORWAARDEN
Alleen stichtingen, verenigingen en niet-commerciële instellingen kunnen aanvragen.
De instelling moet werkzaam zijn op sociaal, cultureel of maatschappelijk gebied.
Deze moet gevestigd en actief zijn binnen de grenzen van de gemeente Losser.
De aanvraag is een investering of activiteit, die plaats vindt binnen een jaar.
De aanvraag moet schriftelijk of per e-mail ingediend worden met de gevraagde bijlagen.

PROCEDURE
De aanvragende instantie moet de aanvraag met bijlagen zenden aan het Ketelhuisfonds, De Pol 43, 7581 CZ, Losser of ketelhuisfonds@gmail.com
De fondscommissie besluit in een driemaandelijkse vergadering over de toekenning. De aanvragen worden bij de behandeling getoetst aan de voorwaarden.

Meer info vind je op de website van de Kringloop»

Wist je trouwens dat de reclame hieronder is opgenomen in het ketelhuis?

jeugdcultfondslogolosserWat doet het Jeugdcultuurfonds?
Het Jeugdcultuurfonds Losser heeft als doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om deel te nemen aan culturele activiteiten.
Wie komen in aanmerking?
Kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar die structureel aan actieve kunst- of cultuurbeoefening willen doen maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders, dat niet kunnen. Bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen die leven van een bijstandsuitkering of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum.
Welke kosten worden vergoed?
Het Jeugdcultuurfonds Losser vergoedt zowel de leskosten als de kosten die gemaakt moeten worden voor de aanschaf/huur van materialen, kleding en/of instrumentenhuur. De maximale bijdrage uit het fonds is 450 euro per 12 maanden per kind.
De bijdrage aan enig kind wordt slechts verstrekt voor één activiteit.
Meer info vind je de site van Jeugdcultuurfonds»

jeugdsportfondsJeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.
Als een kind of jongere wil sporten maar daar is geen geld voor kan via een intermediair, dat is jouw leraar op jouw school, je huisarts, maatschappelijk werker, medewerker jeugdzorg, schuldhulpverlener of buurtsportcoach een aanvraag ingediend worden.
Voor meer info ga naar de website van het Jeugdsportfonds in Overijssel»
Als je mee wilt doen aan leuke activiteiten, bij een vereniging wilt of bijv. lid wilt worden van de bieb en er is thuis weinig geld zijn er mogelijkheden om daarbij hulp te krijgen. De gemeente Losser heeft een speciaal potje om inwoners die weinig geld hebben hierin te steunen. Voor de meeste activiteiten geldt een bijdrage tot max. 75% van de kosten. Op de website van de gemeente Losser lees je er meer over»

Ook heeft de gemeente Losser een speciale website voor mensen die weinig of geen geld hebben. De website is bedoeld om je te informeren over de mogelijkheden die er zijn om mee te doen aan leuke activiteiten. Klik hier om naar de website Iedereen kan meedoen te gaan»