Disclaimer & privacy

Aansprakelijkheid

Jongerensupport Losser heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Jongerensupport Losser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Jongerensupport Losser garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot, of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Jongeren Support Losser gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op Jongerensupport Losser links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor het Jongerensupport Losser op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Jongerensupport Losser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat het Jongerensupport Losser de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op de website van Jongerensupport Losser gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname van delen van de site is toegestaan, mits met schriftelijke toestemming van het Jongerensupport Losser. Dit geldt voor vermenigvuldiging, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. De afbeelding van de Pestk(n)op valt onder copyright en mag niet worden gebruikt op andere, dan door ons geautoriseerde, websites c.q. andere media. Gebruik van bovengenoemd materiaal voor het vervaardigen van werkstukken en spreekbeurten is wel toegestaan zonder toestemming. Hergebruik van de op de website gebruikte “stockfoto’s” valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Jongerensupport Losser.

Privacy verklaring

Jongeren Support Losser bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan het Jongerensupport Losser worden verstrekt. Het betreft hier:

  1. Meldingen via de Pestk(n)op
  2. Het verzenden van berichten via contact- en vragenformulieren

Door het verstrekken van de gegevens geef je toestemming voor het gebruik van deze gegevens specifiek voor de betreffende doeleinden. De gegevens zullen zonder toestemming nooit worden gedeeld met derden. Je hebt ten alle tijde recht op inzage van je gegevens en/of het verwijderen van je gegevens

Beelmateriaal

Tijdens activiteiten van Jongerensupport Losser kunnen foto’s en video-opnames gemaakt worden. Deelname aan activiteiten van Jongerensupport Losser betekent dat je hiermee akkoord gaat. Mocht je echter bezwaar hebben tegen je herkenbaarheid op beeldmateriaal dan kun je dit kenbaar maken bij de administratie van Stichting Fundament.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op de website van Jongerensupport Losser zijn verbonden.

Cookies

Bij het gebruik van de website van Jongerensupport Losser kunnen door Jongeren Support Losser zgn. cookies worden geplaatst. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van het Jongeren Support Losser wordt meegestuurd en door jouw webbrowser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend en zijn tevens bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser op de computer waarmee je de website van Jongeren Support Losser bezoekt. Jongeren Support Losser maakt geen gebruik van advertentiesystemen die je surfgedrag analyseren.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer

Jongerensupport Losser behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging gegevens

Je hebt recht op inzage in je gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in je gegevens of klachten over privacy kunnen worden gericht aan:

Jongerensupport Losser
Postbus 4
7580 AA Losser